Speltherapie

Als je als ouder merkt dat er iets met je kind aan de hand is, is het logisch dat je je zorgen maakt. Jij bent degene die je kind het beste kent. Als je ziet dat je kind in de knel zit, geeft dat een gevoel van onmacht. Je wilt je kind graag helpen maar weet even niet meer hoe. Misschien is je kind prikkelbaar, drukker of juist meer teruggetrokken dan normaal. Misschien slaapt je kind slecht, heeft hij/zij onverklaarbare lichamelijke klachten, moeite met concentreren of faalangst. Soms uiten psychologische problemen zich ook in bedplassen, snel en vaak huilen of angstige dromen.

Spel is de taal van je kind. Wat het nog niet goed kan zeggen, kan het wel laten zien. Voor je kind is spelen de manier waarop het de wereld ontdekt en ervaringen en gevoelens uit, ordent en verwerkt. Ook kan je kind in spel experimenteren met nieuw gedrag. Hierdoor leert het anders met moeilijke situaties om te gaan. Daarom kan speltherapie een goede oplossing zijn voor je kind. In dit korte filmpje krijg je een eerste indruk. Lees verder voor meer informatie over speltherapie en de kosten.

IS SPELTHERAPIE IETS VOOR MIJN KIND?

Als ouders/verzorgers kun je zelf contact opnemen met de speltherapeut. Verblijft je kind in een instelling, dan zal de mentor of de (gezins)voogd contact opnemen met de speltherapeut.
Je kunt een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek aanvragen om kennis te maken met de speltherapeut, de spelkamer te zien en meer te horen over hoe speltherapie je kind kan helpen. Als je je kind aanmeldt voor speltherapie, wordt gestart met een observatietraject. Door een intakegesprek met jullie als ouders/verzorgers en 3 spelobservaties krijgt de speltherapeut een goede indruk van je kind en wat het nodig heeft. Dit wordt met jullie besproken en er wordt een gezamenlijk besluit genomen of speltherapie past bij jouw kind en zijn/haar hulpvraag.

MET SPELTHERAPIE BEGINNEN

Als overgegaan wordt tot speltherapie komt je kind doorgaans 1x per week gedurende 45 minuten spelen op een vaste dag en tijd. Een therapie duurt gemiddeld 20 tot 25 sessies, maar dit kan per kind of situatie verschillend verlopen. Bij de start wordt, in overleg met jullie, een behandelingsplan opgesteld met daarin de doelen waaraan gewerkt gaat worden. Ook wordt, zo nodig en altijd in overleg met jullie, contact gelegd met school, naschoolse opvang en/of eventuele andere hulpverleners van je kind.

SAMENWERKING MET OUDERS/VERZORGERS

Een goede samenwerking tussen jullie en de speltherapeut is belangrijk. Als de samenwerking goed is, heeft dat een positieve invloed op het verloop van de therapie. Daarom is regelmatig contact belangrijk. Na (ongeveer) elke 6 sessies vindt er een oudergesprek plaats, zodat je van elkaar weet hoe het met het kind thuis en in de spelkamer gaat. Als ouder(s) ken je je kind het beste en kun je veel vertellen over je kind. De speltherapeut kan jullie vanuit wat zij meemaakt met je kind en vanuit haar professie handvatten aanreiken als het gaat om de benadering van je kind.

HET EINDE VAN DE THERAPIE

Tijdens de oudergesprekken wordt besproken hoe het met je kind gaat. Hoe is het thuis, hoe is het op school en hoe gaat het met de therapie? Is verdere therapie nodig? De therapie wordt afgebouwd als je kind zonder therapeutische hulp verder kan of als andere hulp nodig is. Dat gebeurt nooit abrupt. Het is voor je kind belangrijk dat het, na een intensief proces, de tijd krijgt om af te ronden en afscheid te nemen. Ook dat is onderdeel van de therapie.

KOSTEN SPELTHERAPIE (2018)

Kennismakingsgesprek
Geheel gratis en vrijblijvend.

Observatietraject
Totaal voor een observatietraject €350,-. Hier is bij inbegrepen:
o het intakegesprek met de ouders/verzorgers
o drie spelobservaties met het kind
o een gesprek over de observatieperiode met de ouders/verzorgers
o een advies aan de ouders/verzorgers over het vervolg
o Wanneer ouders/verzorgers en de speltherapeut het erover eens zijn dat speltherapie geschikt is, wordt een behandelplan opgesteld

Behandelingstraject
Speltherapiesessie: €65,-
Oudergesprek: €65,-
Gesprek met externen (bijvoorbeeld school): €65,-

Een sessie bestaat uit 45 minuten directe cliëntgebonden tijd (de behandeling) en 15 minuten indirecte cliëntgebonden tijd (verslaglegging). Zowel voor verslaglegging t.b.v. derden als voor een telefonisch consult of mailwisseling, wordt € 16,25 per kwartier in rekening gebracht.

VERGOEDINGEN

In sommige gevallen is het mogelijk om speltherapie vergoed te krijgen door de zorgverzekeraars. Kijk voor meer info op https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/speltherapie. Soms wordt speltherapie ingezet en betaald door een van de gemeentes uit de Foodvalley.

REGISTRATIES

Onze speltherapeuten zijn geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging Speltherapeuten. Ze zijn ook aangesloten bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. Daarnaast zijn de speltherapeuten aangesloten bij Netwerk Christen Kinder Therapeuten.