Privacy En Klachten

VERTROUWELIJKE BEGELEIDING
Je bent in contact gekomen met Elan omdat je een vorm van advies of begeleiding nodig hebt. De medewerkers van Elan zullen dan mogelijk veel over jou en je leven te weten komen. Daarom is het belangrijk dat je weet wat met al die informatie gedaan wordt.

Het is allereerst belangrijk voor je te weten dat de medewerkers van Elan een beroepsgeheim hebben. Jouw informatie wordt dus niet verspreid naar mensen die hier niets mee te maken hebben. Wel kan het zijn dat de medewerker overleg pleegt met collega’s en/of zijn of haar leidinggevende. De reden hiervoor is om te overleggen wat het beste hulpaanbod voor jou is.

ALLEEN MET JOUW TOESTEMMING
Soms is het in het kader van de begeleiding van belang met iemand van buiten Elan te overleggen. Bijvoorbeeld met jouw huisarts. De medewerker van Elan doet dit alleen na overleg met jou, en alleen nadat jij daarvoor ook toestemming hebt gegeven. Ook wordt niet zonder jouw toestemming informatie aan derden verstrekt.

NOTEREN VAN GEGEVENS
Er zullen verschillende gegevens van je worden gevraagd en vastgelegd. Allereerst om je zo goed mogelijk te kunnen helpen. Elan registreert jouw gegevens in een dossier. Jij hebt het recht om je dossier in te zien. Als je van mening bent dat er in het dossier onjuiste gegevens staan vermeld, kun je om correctie vragen.

Ook wordt een aantal gegevens gebruikt om te kunnen nagaan of onze begeleiding goed aansluit op de vragen die bij onze cliënten leven. Ook willen we aan de instanties die het werk van Elan financieren, kunnen verantwoorden waaraan het geld besteed wordt. Ten behoeve daarvan worden alle gegevens van alle cliënten bij elkaar opgeteld. Dat gebeurt anoniem, dus zonder naam en adres.

Je gegevens worden zorgvuldig opgeborgen zodat niet iedereen die kan inzien. Dat mag alleen diegene die dat vanwege zijn of haar functie nodig heeft. De directeur bepaalt wie dat zijn. Na vijf jaar worden de gegevens vernietigd.

KLACHTEN
Het kan gebeuren dat de uitvoering van de begeleiding niet aansluit op jouw wensen of verwachtingen. We willen graag van je horen welke klachten je eventueel hebt. Hieronder staat hoe je dat kunt doen.

EEN KLACHT INDIENEN
Als je ontevreden bent over de gang van zake rond de begeleiding, kun je dat het beste eerst met de betrokken medewerker bespreken. Vaak zal in een dergelijk gesprek een oplossing voor het probleem kunnen worden gevonden. Lukt dat echter niet, dan kun je gebruik maken van de klachtenregeling van Elan. Je kunt een exemplaar van deze regeling opvragen bij Elan.

Zowel jijzelf als Elan zijn gebaat bij een goede afhandeling van klachten.

Je kunt een klacht indienen bij de betreffende leidinggevende van Elan. De leidinggevende neemt de afhandeling van de klacht op zich en zal zo snel mogelijk samen met jou tot een oplossing proberen te komen. Lukt dat niet, dan zal de directeur proberen te bemiddelen.

INTERNE KLACHTENCOMMISSIE
Indien de bemiddelingspoging door de directeur niet tot een bevredigende oplossing leidt, kun je schriftelijk een klacht indienen bij de interne klachtencommissie van Elan. Deze commissie zal, na overleg met jou, de directeur verzoeken de klacht in onderling overleg met je op te lossen. Deze poging tot bemiddeling wordt niet ondernomen als jij daar geen prijs op stelt, of als uit de klacht blijkt dat eerdere contacten tussen jou en de directeur over de klacht zonder resultaat zijn gebleven.

De interne klachtencommissie behandelt je klacht en zal binnen 4 weken na het indienen van de klacht een uitspraak doen. Daarnaast kan de commissie aan de directeur van Elan aanbevelingen doen die gericht zijn op het verbeteren van de begeleiding.

De commissie deelt de uitspraak schriftelijk mee aan jou, aan de directeur en aan de betrokken medewerker.

MEER INFORMATIE
Wil je nog meer informatie over je privacy of over de behandeling van klachten? Neem dan contact op met Elan. Een uitgebreid reglement van de werking van de interne klachtencommissie en het volledige privacyreglement is op te vragen bij Elan.