Over Elan

Elan is een christelijke praktijk voor welzijn, maatschappelijke dienstverlening en therapie. Elan is de voortzetting van HdS Hulpverlening. We dragen al ruim 60 jaar zorg voor professionele hulpverlening in de gemeente Barneveld. Elan is daarmee goed afgestemd op en geïntegreerd in de Barneveldse samenleving. Daarnaast bieden we onze diensten ook regionaal en landelijk aan. Onze medewerkers staan garant voor betrokkenheid, betrouwbaarheid en deskundigheid.

Door het brede en gevarieerde aanbod kan Elan bij een breed scala aan hulpvragen ondersteuning bieden zonder te moeten verwijzen naar andere instellingen of organisaties. Van sociale vaardigheidstrainingen aan jongeren tot opvoedondersteuning, van een gespreksgroep rouw tot hulp bij relatieproblemen, van individuele begeleiding tot outreachende hulp, etc. Ons hulpaanbod is voor alle inwoners van Barneveld zonder verwijzing toegankelijk.

ONTSTAAN VANUIT KERKEN

Elan bestaat sinds 1 januari 2014, maar kent tegelijk een ruim 60 jaar lange geschiedenis. Een korte schets: De organisatie is voortgekomen uit de Hervormde Diaconale Stichting, opgericht in november 1950 door de diaconie van de Nederlandse Hervormde Kerk te Barneveld, waar later ook de diaconie van de Gereformeerde Gemeente te Barneveld zich bij heeft aangesloten. Het doel was: het organiseren van christelijke bejaarden- en gezinsverzorging. Al vrij snel werd ook de werksoort maatschappelijk werk toegevoegd. In 1999 werd de werknaam van deze stichting veranderd in HdS Thuiszorg en Maatschappelijk Werk, in het algemeen afgekort met HdS.

HdS bleef zich ontwikkelen en het aanbod van diensten en producten werd uitgebreid. Te denken valt aan het Servicebureau van waaruit consultants bedrijven en instellingen adviseerden bij het verkrijgen en behalen van hun ISO-HKZ-certificaat. Maar ook is de therapeutische tak HdS Kwadraat toegevoegd. Deze landelijk opererende afdeling voorzag in een behoefte aan snelle therapeutische begeleiding vanuit een Christelijke levensvisie. Deze toevoegingen aan de organisatie hebben er toe geleid dat de werknaam is aangepast: HdS christelijke organisatie voor zorg en welzijn, afgekort met HdS Zorg & Welzijn.

FUSEREN EN ZELFSTANDIG WORDEN

Vanaf 1 januari 2006 zijn ook de diaconieën van de Hersteld Hervormde Kerk in de gemeente Barneveld en de Gereformeerde Gemeente Kootwijkerbroek vertegenwoordigd in het bestuur.

Op 1 april 2008 is HdS Zorg & Welzijn vanwege veranderende (financiële) regelgeving gefuseerd met Kruiswerk West-Veluwe en per december 2009 vervolgens met Icare. De afdeling Hulpverlening van HdS Zorg & Welzijn was daarmee terecht gekomen in een grote thuiszorgorganisatie. Om de aandacht voor en de ontwikkelingsmogelijkheden van de werksoort hulpverlening de volle aandacht te kunnen blijven geven, is deze afdeling per 1 januari 2011 van deze gefuseerde thuiszorgorganisatie afgesplitst en verder gegaan als zelfstandige stichting HdS Hulpverlening, Christelijke organisatie voor hulpverlening en welzijn.

EEN NIEUWE NAAM

In de jaren na de verzelfstandiging werd steeds duidelijker dat HdS Hulpverlening meer is dan alleen een ‘hulpverleningsorganisatie’. Ook was duidelijk dat zowel verwijzers als onze doelgroep ons regelmatig verwarden met onze zusterorganisatie HdS Zorg. Daarnaast zijn er de maatschappelijke ontwikkelingen die vragen om een andersoortige organisatie. Vandaar dat de jonge hulpverleningsorganisatie is gereorganiseerd tot een dynamische praktijk die in ontwikkeling blijft. Daarbij past een andere naam. Vanaf 1 januari 2014 heeft de organisatie dan officieel ook de naam: Elan Barneveld, Praktijk voor Welzijn, Maatschappelijke Dienstverlening en Therapie.

RECENTE ONTWIKKELINGEN

De interne veranderingen van de afgelopen jaren hebben vooral te maken met het feit dat de medewerkers van Elan breder en meer generalistisch te werk gaan. Uitgangspunt is altijd de behoefte of wens van de cliënt, maar er wordt nu meer ingezet op het vergroten van de eigen kracht zodat mensen meer zelf regie houden over hun leven. Ook wordt er intensiever samengewerkt met lokale aanbieders van Welzijn, Maatschappelijke dienstverlening en Therapie. Bij de veranderingen past ook dat Elan met een groot aantal vrijwillige medewerkers werkt. Dit is nodig om preventief actief te kunnen zijn. Want een uitslaande brand is te blussen met slechts een glas water, als je er maar op tijd bij bent. Preventie is dus een belangrijk punt van aandacht bij onze dienstverlening.

Wat niet verandert is, is de passie van de medewerkers van Elan die voortkomt uit de persoonlijke christelijke levensbeschouwing van de medewerkers. Ook in de statuten van de organisatie vormt deze visie onze basis. Elan-medewerkers zetten zich vanuit deze passie volledig in voor professionele begeleiding van een kwalitatief hoog niveau omdat zij vinden dat dit past bij hun persoonlijke christelijke levensovertuiging.