Ambtsdrager Consult

Als ambtsdrager en predikant heeft u een dienende taak binnen uw gemeente. U staat in contact met gemeenteleden en het afleggen van huisbezoeken kan daarbij uw taak zijn. Het is niet vanzelfsprekend dat alles goed gaat binnen een gezin. Ook onder uw gemeenteleden kunnen er problemen spelen. Dan kan het moeilijk zijn uw positie te bepalen en rijst de vraag hoe juist te handelen.

Vanuit de wederzijdse betrokkenheid van Elan en de plaatselijke kerken, zijn wij altijd beschikbaar voor overleg. Daar waar onze professies elkaar raken, is het heel belangrijk dat het onderling contact tussen ambtsdragers en de medewerkers van onze organisatie benut wordt. Hierbij hanteren wij de stelling: te vaak consulteren bestaat niet.

HOE GAAT DAT IN ZIJN WERK
Als ambtsdrager kunt u altijd een beroep op onze professionals doen om een casus (anoniem) door te spreken. De praktijk leert dat het samen doorspreken van een situatie meer overzicht geeft en nieuwe invalshoeken kan opleveren.

Dat betekent niet automatisch dat er een aanmelding uit voortvloeit, regelmatig is het ook voldoende om samen een situatie te bespreken waarna de ambtsdrager zelf weer verder kan.

Soms schat een ambtsdrager de situatie zo in dat het goed is als mensen zich bij Elan zouden aanmelden voor hulp, maar vinden de betrokkenen dat om een bepaalde reden lastig. Dan wordt samen met een generalist sociaal werk gekeken welke route hiervoor het meest geschikt is.

Er zijn talloze redenen te bedenken waarom contact gezocht kan worden. Daarom bij deze de uitnodiging:loopt u ergens tegenaan, neem vooral contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

CONTACT

Als ambtsdrager kunt u contact met ons opnemen via een speciaal mailadres: ambtconsult@elanbarneveld.nl. U kunt ons telefonisch bereiken tussen 8:30 – 9:30 uur op 0342-400140.